Zpráva předsedkyně RS

Rada starších NO Louny pracuje v tomto volebním období v následujícím složení: Mgr.Bc. Ivana Derflerová - předsedkyně, Ing. Blanka Vorlíčková - finanční zpravodaj, ThDr. Helena Smolová ThD - farářka, Mgr. Vladimír A. Hons - člen, Šárka Everettová - člen.

13. 2. 2017 rezignovala na funkci finančního zpravodaje rst a členství v rst Dáša Čermáková. Na příštím VS 26. 3. 2017 byl zvolen nový člen Miloš David, který byl pak na schůzi rst 29. 3. 2017 zvolen do funkce fin. zpravodaje.13. 11. 2017 rezignoval na funkci finančního zpravodaje a vystoupil z církve z osobních důvodů. Svou práci nekonal řádně, pokladní knihu doplnil jen do 30. 6. 2017. Funkce finančního zpravodaje se pak ujala Blanka Vorlíčková.

RS se řádně sešla po VS 29. 3. 2017, když zvolila Miloše Davida fin. zpravodajem. 8. 4. 2017 Miloš D. přijal funkci a stvrdil svým podpisem, že bude plnit úkoly, které mu rst dala. Převzal také účetnictví NO: hotovost v pokladně, účetní doklady a pokladní knihu. Měl začít vést novou pokladní knihu, což učinil v el. podobě. U el. verze jsme už po jeho odchodu zůstali.

Další zasedání rst bylo po rezignaci Miloše Davida na funkci 19. 11. 2017. Rst pověřila Blanku Vorlíčkovou funkcí fin. zpravodajerst. Rst dále vzala na vědomí informaci o nalezení ztraceného piana a zabývala se výběrovým řízením na opravu domu 662, které bylo zrealizováno začátkem r. 2018 a nepřihlásila se do něj žádná firma. Rst dále projednala žádost p. Jirotkové o prodloužení nájemní smlouvy ještě před uplynutím doby nájmu kvůli jejím smluvním partnerům. Této žádosti vyhověla DR 12. 12. 2017, takže v současné době má p. Jirotková s NO smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. Rst dále projednávala dlužné nájemné nájemníků v suterénu farní budovy a v suterénu kostela. Nájemné je průběžně vymáháno.P.Weeks nemá momentálně platnou smlouvu a dluží NO k 31. 3. 2017 35 000 Kč. Situace se stále opakuje.

Rada starších se schází a aktuálně řeší hospodářské a provozní záležitosti náboženské obce. V uplynulém roce se nám podařilo zrealizovat 1. etapu opravy varhan, rádi bychom zrealizovali i druhou etapu, jelikož realizace pouze první části přináší nyní technické problémy v letních měsících a prudkých změnách počasí. Na farní budově Štrombach jsme zrealizovali výměnu oken ve farním bytě. Oboje za významného finančního přispění Města Louny. Máme i další plány, jejichž prioritou je realizace obnovy fasády farní budovy Štrombach a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v kostele.

Velice bohatá je kulturní činnost náboženské obce, spolupráce se školami ve městě a dalšími institucemi. Naše náboženská obec je díky této činnosti ve městě velice známá a její akce jsou veřejností hojně navštěvovány. Sestra farářka se obci věnuje s maximálním nasazením, za což jí chci vyslovit velký dík. Rozvoj obce je velký a je to především její zásluha.

Práci RS NO Louny hodnotím jako velice obsáhlou a náročnou, ale všechno naše úsilí směřuje k tomu, aby se NO Louny i nadále úspěšně rozvíjela a dařilo se jí její dílo. Členům RST za jejich práci v uplynulém období děkuji a doufám, že se nám společné dílo ve prospěch naší náboženské obce bude dařit i v dalším funkčním období.

Mgr. Bc. Ivana Derflerová

Zprávy farářky pro výroční shromáždění Náboženské obce Církve československé husitské v Lounech 22. 4. 2018

V lounské náboženské obci bylo evidováno k 31. 12. 2017 688 členů (419 žen a 269 mužů). Tento počet nemusí odpovídat realitě, protože mnozí rodinní příslušníci nenahlašují jména svých zesnulých církvi a nekonají církevní rozloučení. Jedna dospělá osoba (Eva Sklenková) byla pokřtěna. Je potěšitelné, že se - na rozdíl od mnohých jiných - zúčastňuje bohoslužeb a žije s náboženskou obcí. Eva Sklenková a Miloš David, student HTF UK, přijali o Letnicích 4. 6. 2017 svátost biřmování za účasti pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th. D. Tato svátost nebyla v náboženské obci udílena několik desetiletí! O to větší bylo naše zklamání, když Miloš David 13. 11. 2017 vystoupil z CČSH. Nejsem si vědoma ničeho, čím bychom jeho odchod z církve podnítili. Miloše Davida jsme přijali do naší obce, když do ní přišel na podzim 2015, dali jsme mu prostor při bohoslužbách, kde vykonával funkci lektora, přestože nemá dobré předpoklady k veřejnému projevu. Dostal příležitost zastupovat mě při nedělní bohoslužbě v době mojí dovolené, 2x měl v náboženské obci přednášku. Věnovala jsem se mu při jeho přípravě na zkoušky na HTF UK. Vystoupení z církve a odchod k pravoslavným bylo jeho osobní rozhodnutí, které ovlivnili pravoslavní vyučující na HTF UK a spolužáci Miloše Davida. Jejich hodnocení CČSH je značně kritické a dehonestující naši církev.

V r. 2017 byla udělena svátost útěchy nemocných sestře Václavě Horňákové, která potom v nemocnici v Rakovníku zemřela. Se sestrou Horňákovou jsme se rozloučili obřadem v kostele v Lounech 28. 10. 2017. Církevním obřadem jsme se rozloučili také s bratrem Emilem Hajnem 3. 10. 2017. Církevních pohřbů stále ubývá, což je zřejmě zapříčiněno snižujícím se počtem členů církve a také nezájmem dětí zesnulých o tuto formu obřadu.

Náboženská obec pokračovala v r. 2017 ve svých pravidelných aktivitách (konaly se bohoslužby, pobožnosti, byla vysluhována sv. Večeře Páně a svátost pokání, konala se církevní rozloučení se zesnulými) a rovněž jsme pořádali kulturní akce, k nimž patří přednášky, koncerty, vernisáže výstav.

Tyto aktivity, které jsou určené také širší veřejnosti, probíhaly v několika případech za podpory MÚ Louny a mnohé díky spolupráci se ZUŠ Louny, ZŠ J. A. Komenského v Lounech (Velikonoce, Vánoce), ZŠ Přemyslovců a Gymnáziem V. Hlavatého v Lounech a s místními pěveckými sbory (Chrámový pěvecký sbor, Ročovský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Harmonie). Uspořádali jsme 16 kulturních akcí a 9 vzdělávacích aktivit. V náboženské obci přednášel bratr ThDr. Martin Chadima, Th. D., Dr. Peter Morée z ETF UK, o Noci kostelů promluvil PhDr. Jan Mareš, Ph. D., Mgr. Vladimír A. Hons, sestra farářka Smolová. 12. 10. Navštívil naši obec bratr biskup Juraj Dovala se svou knihou "Chrám uprostřed tržiště". Při 85. výročí otevření lounského sboru 29. 10. 2017 jsme pozvali Dr. Petera Morée, který proslovil přednášku o církvích v Československu v letech 1918-1945. Chrámový pěvecký sbor vystoupil při této příležitosti s pásmem písní. V listopadu vystavovala v kostele své obrazy s názvem "Moje barevné snění" Eva Sklenková, nová členka naší náboženské obce.

Tradičně lounská náboženská obec připravila bohatý program na Advent a Vánoce. Svůj koncert provedl Chrámový pěvecký sbor, v kostele jsme přivítali žáky ZŠ J. A. Komenského a studenty Gymnázia V. Hlavatého v Lounech na vzdělávacích programech o křesťanských Vánocích. ZUŠ Louny uspořádala v našem kostele varhanní a pěvecký koncert svých žáků. Zástupce skautů, pan Zeman, přinesl na bohoslužbu 4. neděle adventní a na půlnoční bohoslužbu Betlémské světlo. Při půlnoční bohoslužbě jsme založili "novou tradici" PF, která působila velmi srdečně.

Novou aktivitou pro lounskou obec byl "Festival světla", který se konal 14. 7. 2017. Tento festival pořádá spolek "Sýkora 2020", v čele s paní Mgr. Lenkou Sýkorovou, a město Louny. Také v prostorách našeho kostela byla provedena jedna z instalací. Chrámový sbor doprovodil světelné efekty svým vystoupením.

Poprvé se někteří členové naší obce zúčastnili diecézní pouti na hrad Krakovec 5. 7. 2017, kde se konala bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa, vedená bratrem biskupem doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th. D.

Dá se říci, že náboženská obec Louny patří k živým náboženským obcím naší církve, přestože bychom si všichni přáli, aby se nás scházelo k liturgiím více. Průměrná účast na bohoslužbách a pobožnostech byla 12 osob, což je málo, ale v naší církvi je toto číslo nadprůměrné!! Větší návštěvnost je pouze při půlnoční mši a při některých zvláštních příležitostech (svátky, vzpomínkové bohoslužby, bohoslužby s udílením svátosti křtu nebo biřmování).

Náboženská obec Louny působí pastoračně v Domově pro seniory v Lounech, pečuje o starší nebo nemocné členy, kteří již nemohou docházet na bohoslužby. Misii spojujeme s kulturní a vzdělávací činností. Mezi lidmi v Lounech je naše obec známá. Charitativní činnost v podobě sbírek obnošeného šatstva a obuvi, byla z technických důvodů na podzim 2017 zastavena a dosud nebyla obnovena. Diakonie Broumov se potýká s provozními potížemi, které dosud nebyla schopna odstranit.

V prvním pololetí 2017 probíhala 1x týdně výuka náboženství školních dětí. Od podzimu 2017 nemůže výuka probíhat pravidelně, protože děti dojíždějí do školy v Praze a nemají čas. Setkáváme se proto pouze po domluvě příležitostně.

Sváteční bohoslužby obohacuje svými vystoupeními Chrámový pěvecký sbor, který pracuje pod vedením naší sestry předsedkyně Mgr. Ivany Derflerové.

V roce 2017 jsme zavedli setkávání s farníky po bohoslužbách při příležitosti oslav narozenin. Tato aktivita si získala mezi členy obce velkou oblibu.

Jako farářka děkuji všem členům náboženské obce, kteří s obcí žijí, modlí se, účastní se bohoslužeb a jiných aktivit církve a finančně obec podporují. Aktivní věřící jsou nejlepším svědectvím víry v jakékoliv náboženské obci.

Podrobný výkaz duchovní správy za rok 2017 je přílohou této zprávy. Informace o konaných bohoslužebných i doprovodných akcích najdete na webu náboženské obce www.ccshlouny.wz.cz. Od února 2018 je novým správcem webových stránek NO CČSH Louny Bc. Patrik Racety (www.ccsh-louny.webnode.cz).

ThDr. Helena Smolová, Th. D., farářka NO CČSH Louny                       

VÝROČNÍ ZPRÁVY, DOKUMENTY A DALŠÍ INFORMACE

Hospodářský výkaz NO (2017)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490477
Výnosy z přefakturace energií atp. 77169
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39050
Prodej majetku 0
Ostatní 650.84
Celkem 607346.84
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7022
Bohoslužebné sbírky 15321
Dary 20000...

Rozpočet (na rok 2018)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490500
Výnosy z přefakturace energií atp. 77200
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39000
Prodej majetku 0
Ostatní 700
Celkem 607400
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7000
Bohoslužebné sbírky 15000
Dary 20000...