FOTOGALERIE

Koncert pěveckého sboru Harmonie při příležitosti 100. výročí založení Československa - Louny 27.10.2018

FOTOGALERIE

přednáška br.biskupa Davida Tonzara v Lounech v pátek 26.10.2018

FOTOGALERIE

Koncert Evy Henychové a Slávka Klecandry v Lounech 18. 10. 2018 

FOTOGALERIE

Křtiny Štěpánky Ivany Miriam Ž. ve sboru CČSH v Lounech v neděli 7. 10. 2018 

FOTOGALERIE

Oslava narozenin a svátku v náboženské obci 23. 9. 2018

FOTOGALERIE

v kostele Církve československé husitské v Lounech jsme pro Vás dnes 22.září 2018 připravili výstavu výtvarných prací žáků výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Soni Racety ze ZUŠ Louny na téma "Pohyb". Přijďte se potěšit výtvarnými díly, výstava Vám bude přístupna v době otevření kostela do vánoc... 

FOTOGALERIE

Křtiny Alfréda Františka Mareše 15. 8. 2018 

FOTOGALERIE

Varhanní koncert a výtvarná dílna 

v Lounech 9. 8. 2018


Varhanní koncert a výtvarná dílna v Lounech

Letos jsme se již potřetí rozhodli obohatit prázdninový čas dětem i dospělým v Lounech nabídkou "komponovaného" programu pro celou rodinu. 9. 8. 2018 jsme uspořádali letní koncert varhanní hudby, na němž zazněly skladby barokních autorů z německé jazykové oblasti a díla francouzských hudebních skladatelů 19. století.

Souběžně s koncertem probíhala výtvarná dílna pro děti, v níž se účastníci pokusili ztvárnit chrám, kostel, podle vlastní fantazie nebo se mohli nechat inspirovat připravenými obrázky a fotografiemi nejrůznějších sakrálních staveb z celého světa. Těší nás, že si dva mladí autoři vybrali náš sbor a vytvořili jeho "3D" modely, které nyní zdobí interiér kostela.

Děti používaly rozmanité výtvarné techniky, využily prakticky všechno, co bylo možné lepit, stříhat, všelijak ohýbat nebo pomalovávat barvami. Někteří z účastníků se mírně odchýlili od tématu, takže nám v chrámu Páně zanechali obrázky domečků a kytiček nebo např. plážové obuvi, ale i tak dílnička splnila svůj účel a nyní si návštěvníci bohoslužeb a náhodní hosté mohou dílka prohlédnout při vstupu do kostela.

Zdařilý projekt mohl proběhnout díky finanční podpoře Městského úřadu v Lounech a díky obětavosti pana varhanáře Češpíra, který přijel během bezprostřední přípravy na koncert do Loun, aby svým odborným zásahem odstranil závady způsobené teplotními změnami.

Velké poděkování patří interpretce MgA. Janě Marcinkové z Klatov, a všem nadšeným posluchačům i malým výtvarníkům a jejich rodičům.

Helena Smolová


 

FOTOGALERIE

Setkání náboženské obce 6. 7. 2018 

FOTOGALERIE

Hrad Krakovec a bohoslužba na Krakovci - 5.července 2018


FOTOGALERIE

Bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa v Lounech 1. 7. 2018 

FOTOGALERIE 

Čtení básnických sbírek 

Vladislava Peka 8.června 2018

 • V pátek 8. 6. 2018 uspořádala náboženská obec Louny setkání s básníkem a
  farářem naší církve Vladislavem Pekem z Královéhradecké diecéze. Mladý autor
  představil své dvě básnické sbírky "Spanilá jízda" a "Křehký balík" a
  seznámil nás také se svými životními osudy, které ho při psaní básní
  inspirovaly. Jeho úsporný styl vyjadřování, který jeden z členů náboženské
  obce přirovnal k Jiřímu Žáčkovi, nás pobavil, i když mnohdy zároveň vedl k
  zamyšlení. Asi je v naší církvi více neúprosně realistických "kazatelů" než
  rozjásaných veršotepců, kteří chtějí "budovat světlé zítřky"...? Přesto by
  si někteří věřící přáli být více povzbuzováni v situaci diaspory, v níž je
  víra tříbena jako zlato v ohni. Bratru Vladislavovi přejeme bohaté inspirace
  pro jeho básnickou i dramatickou tvorbu a děkujeme za příjemně strávené
  chvíle v Lounech. HSFOTOGALERIE

Výroční shromáždění náboženské obce Louny a oslava narozenin sestry Marie Volkmerové 22. 4. 2018 

FOTOGALERIE

Z návštěvy u sestry Venclíčkové, nejstarší členky lounské náboženské obce. Louny - 20.4.2018.

FOTOGALERIE

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské v Lounech

koncert proběhl 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

FOTOGALERIE

Přednáška Martina Jindra v Lounech 6. 4. 2018 (prezentace knihy "Sáhnout si do ran tohoto světa") 

FOTOGALERIE

Autorské čtení Lukáše Bujny s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera v kostele CČSH v Lounech 9. 3. 2018 

Večer poezie a hudby v Lounech

Bratra faráře Lukáše Bujnu známe jako autora Bohoslužebné knihy - lekcionáře CČSH (řady A-C) a přednášejícího na seminářích věnovaných liturgii. V roce 2017 vydala Plzeňská diecéze CČSH jeho básnickou prvotinu s názvem "Vzývání Panny".

Právě tuto sbírku přijel bratr Lukáš do Loun představit v pátek 9. března 2018. Jeho básně jsou jako by otevřeným oknem do autorovy duše. Poznávali jsme v nich krajinu jeho domova, smutné i radostné zážitky (Toulky a trable, Povzdech, Nářek a naděje, Propast, Osamělost, Ve staré čtvrti...) i vážné události jeho života, jakou bylo tragické úmrtí básníkova mladého přítele (Sečtené dny písní).

Velkým zdrojem inspirace je pro Lukáše příroda ve všech ročních a denních dobách (Předjaří, Léto, Zima...). V básni "Obleva" je únorové počasí kulisou milostného vzplanutí, báseň "Krajem Karla Hynka Máchy" se odehrává za sychravě listopadového počasí s typickými mlhami a vichrem. Je zvláštní, že autora inspiruje ponurost a nevlídné počasí. Dokonce ani v básni "Léto" nesvítí slunce, neboť "dodýchalo v zmoklém trní".

Dalším výrazným inspiračním zdrojem je pro básníka "žena". Objevuje ji jako "krajinu tajemství a údolí mnoha cest" (Krajinka). Několik básní věnoval své ženě Lucii (Hostina, Před vzplanutím, Sklizeň). Čtenář v nich nemůže neobjevit láskyplný vztah mezi Milým a Milou z Písně písní. Také další texty jsou fascinovány ženstvím a najdeme v nich erotické motivy (Česačky, Krajinka, Jáma lvová, V naději). Svou lásku básník vyznává též Sofii, vtělené moudrosti, která "neskrývá své dary jen pro hořejší svět, ale svou krásu nechává slétnout také na zemi" (Vyznání lásky Sofii).

Celá sbírka nese název "Vzývání Panny". Právě Maria je Královnou, k níž se básník utíká. K Panně putuje do Ostrova, aby jí svěřil své selhání (Pouť). Obraz Matky Boží jako bytosti hluboce lidské, která "ví o bolestech a také o nás a nezapomíná", přestože je zároveň "vysoko nad andělskými kůry", odkud "sestupuje v třpytu a sype hvězdy z klína", najdeme v básni "Carmina".

Své místo mezi Lukášovými básněmi mají také skladby, které jsou inspirované lidovými předlohami (Dřevo se listem odívá a Půlnoční mše). V řadě textů najdeme biblické motivy (Gedeonovo rouno, Strach z odpovědi, Zelený čtvrtek, Půlnoční mše, Nový Advent, Prosba a milostné básně). Dvě básně jsou uvedené jako překlady (Návnada a Mezitím).

Sbírku uzavírají tři krátké texty (Křižovatka, Nemocnice a Chrám), které jsou nejmladší částí sbírky. Vznikly v roce 2013, zatímco ostatní básně byly napsány ve dvou etapách v letech 2000 - 2006 a 2009 - 2011. Čtenář v nich rozpoznává starý žánr - apoftegmata, příběhy, které mniši v prvních staletích vyprávěli, aby vyslovili hluboké myšlenky a pravdy víry. Podobný styl používá i bratr biskup Juraj Dovala (srov. Dovala Juraj: Ticho, Prešov, 2007).

Kdo je básník? Poznáváme ho jako poutníka putujícího pouští (Poutník), mořeplavce nebo Milého z Písně písní. Pozoruje svět kolem sebe a je přitom neúprosným realistou (Funus na moři) i snílkem zároveň (Sen). Potkáváme v něm hledajícího Boha, který prochází duchovním vývojem. Zatímco v básni "Hvězdy" pohled na nebe "nepřináší naději a nezažene úzkost", v básni "Jitřní" je pohled na Slunce naplněný vědomím, že světlem je Pán, Boží Syn. Vyznání pak přechází v modlitbu ukončenou doxologií.

Z poutníka se stává toulavý klerik, jenž hlásá příchod Božího království mezi Carlsbadem a Pragou (Mořeplavec), žehná trojstěžníky a světí (!) bečky s vínem v podpalubí, slouží mši a nese kříž nebo jindy jako cestující ve vlaku přijímá zpovědi tuláků (Mlčeti zlato).

Vergilius brání toulavému klerikovi, aby se stal "papežencem", který rutinně vykonává náboženské úkony (Stesk po Arkadii). Pokorným doznáním vlastní bídy a hříchu se básník stává téměř mystikem (Alchymista). Přesto ho stále přepadají pochybnosti (Pouť na Říp nebo Confiteor) jako Ježíšovy učedníky. Nepřestává však "snít o kráse, která jediná nezná mezí".

Bratra Lukáše úžasným způsobem při jeho vystoupení v kostele v Lounech doprovodil na kytaru MgA. Martin Lindtner, kazatel Církve adventistů z Karlových Varů. Přestože jsme k pořádání autorského čtení básnické sbírky přistupovali s jistými pochybnostmi ohledně zájmu posluchačů, byli jsme příjemně překvapeni dobrou účastí. Pro přítomné byl večer s poezií a hudbou na konci pracovního týdne oázou v poušti. Děkujeme bratru faráři a jeho kolegovi, že pro nás tento večer připravili.

Helena Smolová, farářka náboženské obce

FOTOGALERIE


Přednáška o Zborově s vystoupením chrámového sboru v kostele CČSH v Lounech 23. 2. 2018 

Ohlédnutí za oslavami 100. výročí bitvy u Zborova v Lounech

V červenci 2017 se dva zástupci náboženské obce Louny - Mgr. Vladimír A. Hons a jeho syn Jiří Hons - zúčastnili oslav 100. výročí bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Z cesty na Ukrajinu si kromě mnoha zážitků přivezli také velké množství fotografií. Protože je bratr Vláďa Hons historik a jeho syn Jirka student oboru letectví na ČVUT v Praze, nenechali jsme si ujít tuto výjimečnou příležitost a uspořádali jsme přednášku o Zborově s promítáním fotografií.

Bratr Vláďa Hons nám nejprve přiblížil okolnosti vzniku legií a připomněl hlavní události 1. světové války, včetně bitvy u Zborova, kde se vyznamenali právě českoslovenští legionáři. Jirka nám jako budoucí pilot a technik popsal cestu z Prahy do Lvova, Zborova a Tarnopole a provedl nás celým programem oslav.

Milým, dokonce dojemným doplněním přednášky bylo vystoupení chrámového pěveckého sboru při NO CČSH Louny pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, který nacvičil národní písně, včetně skladby "Hoši od Zborova". Ruský čaj s cukrem i svíce věnované Československou legionářskou obcí k uctění památky padlých legionářů z okresu Louny nás ještě více v myšlenkách přenesly na místa vzdálená stovky kilometrů od nás.

Přednáškou o zborovské bitvě jsme vstoupili do jubilejního roku, kdy si budeme připomínat 100. výročí založení Československa, k němuž právě události 1. světové války a zborovská bitva bezprostředně směřovaly. Zároveň jsme si připomněli vznik Československé církve, do níž hned v počátcích její samostatné existence řada legionářů vstoupila.

Helena Smolová, farářka NO Louny

FOTOGALERIE

Louny očima teenagerů...

Výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové právě probíhá (únor 2018) v kostele Církve československé husitské v Lounech. 

FOTOGALERIE

Oslava 93. narozenin sestry Honsové 

FOTOGALERIE

Oslava 85. narozenin bratra kostelníka Václava Derflera 

FOTOGALERIE 6.1.2018

Tříkrálový koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele CČSH v Lounech 6. 1. 2018 

FOTOGALERIE

Náš kostel v únoru 2018...

FOTOGALERIE

Výstava "Vánoční čas" 

výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety - prosinec 2017

Výstava ČAJ - září 2017

žáci ZUŠ Louny - výtvarný obor - ze třídy paní učitelky Soni Racety vystavovali svoje práce.